Ketuta Alexi-Meskhishvili

December 11th

2017

Polaroid

11 × 9 cm