Balkon #5
ZEHRA MUSIC & DAĞYELI VERLAG
Poetry reading and record release
3 April 2022, 3 pm

→ Read more ...

– poetry reading [TR, DE] with saz improvisation by Emrah Gökmen and record release –

Following the reissue of the self-titled debut by Tülay German & François Rabbath in 2021, ZEHRA presents the 2nd and final part of their Tülay German reissues: Homage to Nâzım Hikmet (1982). Once again in a duo setting with François Rabbath, Tülay German pays tribute to one of Turkey’s greatest poets of the 20th century: Nâzım Hikmet (1902–1963).

Recorded in the early 80s these two albums refers heavily on Turkish poets and the tradition of aşıks (singer-poets and wandering bards) and consists of unique and modern interpretations of Turkish folk songs unmatched to this day.
Back in the 60s Tülay German (*1935 in Istanbul, Turkey) shook the Turkish music landscape with several 7" records. Most notably her first 7" record Burçak Tarlası (1964) is now considered the cornerstone of what was to become the Anadolu Rock/Pop movement and underlines her rebellious nature and sense of justice. But due to increasing repression Tülay German and her lifelong partner and intellectual impetus Erdem Buri decided to leave Turkey a few years later.
In France Tülay German signs a major contract with Philips resulting in many 7" releases sung in French under her French moniker Toulaϊ. In the long run Tülay German doesn’t feel quite comfortable with this major deal, and thus, despite the success and recognition she had gained, she decides to quit the contract. Later on she signs to independent world-music label Arion to pursue her actual artistic goals more in line with her origin and temperament. Back to her mother tongue, Tülay German records above mentioned albums for Arion under full artistic freedom, the only full-lenghths in her 20+ years career.
Alongside with double-bass virtuoso and turkophil François Rabbath (*1931 in Aleppo, Syria) the albums consist of aşık traditionals and intonated poems mainly by Nâzım Hikmet. Her passionate voice and the restrained arrangements of François Rabbath turn these centuries old melodies and poems into glowing manifestos for love and justice. The fruitful collaboration of these artists-in-exile adds significantly to the rich heritage of Turkish folk music. Tülay German ended her musical career in 1987. In 2021 Tülay German was awarded with the Lifetime Achievement Award by the Istanbul Foundation for Culture and Arts, Turkey.
Nâzım Hikmet is considered as one of Turkey’s greatest poets of the 20th century, though during his lifetime his works were banned in Turkey for decades, and he spent most of his life in prison or in exile. Up to this day he is a huge reference for Turkish writers, musicians and intellectuals.

ZEHRA is a Berlin based record label, dedicated to sounds from North Africa, Middle East and Asia. It is founded and run by Serkan Şanlı and Thomas Herbst.

DAĞYELI is a publishing house in Berlin whose publishing programme mainly includes poetry and prose from Turkey, the Caucasus and Central Asia.

EMRAH GÖKMEN (*1988, Dersim, Turkey) is a musician and visual artist. He shapes his works by adding his own individual interpretations to Anatolian folk music. Gökmen's first single, O Yar Comes, will be released on Gloss Music in April 2022.


Tülay German & François Rabbath: Homage to Nâzım Hikmet
Tülay German: voice
François Rabbath: saz & double bass
Recorded in Paris, 1981 by Gilles Roussel
Arrangements by François Rabbath
Remastered for vinyl by Helmut Erler at D&M
Lacquer cut by Ruy Mariné at D&M

///

– Emrah Gökmen tarafında bağlama doğaçlamalı şiir okuması ve plak yayını –

Tülay German ve François Rabbath’ın kendi adını taşıyan albümlerinin, ZEHRA 2021’de yeniden yayınlanması ardından Tülay German yeniden baskılarının ikinci ve son bölümünü sunuyor: Homage To Nazım Hikmet (1982). Bir kez daha François Rabbath ile ikili olarak Tülay German, Türkiye’nin ve 20’ncı yüzyılın en büyük şairlerinden biri olan Nâzım Hikmet’e (1902 – 1963) saygılarını sunuyorlar.
80’lerin başında kaydedilen bu iki albüm ağırlıklı olarak Türk şairlerine ve aşıklık geleneğine gönderme yapmakla birlikte bu toprakların türkülerinin bugüne kadar benzeri olmayan özgün ve modern yorumlarından oluşmaktadır.
1960’lı yıllarda Tülay Germen (*1935 İstanbul) 7” plak kayıtlarlar Türk müziğini sarstı. Bunlar arasında en önemlisi olarak ilk 7” kaydı olan Burçak Tarlası (1964) artık Anadolu Rock/Pop hareketinin mihenk taşı olarak kabul edilmekte ve onun isyankar doğasının ve adalet duygusunun altını çizmektedir. Fakat ülkede git gide artan baskılar sebebiyle Tülay German ve hayat boyu ortağı ve entelektüel enerjisi olarak gördüğü Erdem Buri birka yıl sonrasında Türkiye’den ayrılmaya karar verdiler.
Tülay German Fransa’da Philips ile Fransız takma adı Toulaϊ adıyla Fransızca söylenen birçok 7“ albümle sonuçlanan önemli bir sözleşme imzaladı. Buna rağmen Tülay German bu büyük anlaşmadan memnun kalmaz ve elde ettiği başarı ve tanınmaya rağmen sözleşmeyi iptal etmeye karar verir.
Sonrasında asıl sanatsal hedeflerini kökenine ve duygu durumuna daha uygun olarak sürdürmek için bağımsız dünya müziği şirketi Arion ile anlaşma imzaladı.
Albümlerinde kontras virtüözü ve türkofil François Rabbath’ın (*1931 Halep, Suriye) yanı sıra aşık gelenekleri ve ağırlıklı olarak Nazım Hikmet’in ezgili şiirleri yer almaktadır. German’ın tutkulu sesi ve François Rabbath’ın ölçülü düzenlemeleri, asırlık melodileri ve şiirleri aşk ve adalet için parıldayan manifestolara dönüştürmektedir.
Bu sürgünde olan sanatçıların verimli işbirliği Türk halk müziğinin zengin mirasına önemli katkılar sağlamaktadır. Tülay German müzik kariyerini 1987 yılında sonlandırdı. 2021 yılında Tülay German İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından Yaşam Boyu Başarı Ödülü’yle ödüllendirildi. Nazım Hikmet Türkiye’nin ve 20’nci yüzyılın en önemli şairleir arasında yer almaktadır, hayatı boyunca eserleri Türkiye’de onlarca yıl boyunca yasaklanmış ve hayatının çoğunu ya hapiste veya sürgünde gerçirmiştir. Nazım Hikmet bugüne kadar müzisyenler ve aydınlar için büyük ve çok önemli bir referans olarak kabul edilmiştir.

ZEHRA Kuzey Afrika, Orta Doğu ve Asya’dan gelen seslere adanmış Berlin merkezli bir plak şirketidir. Serkan Şanlı ve Thomas Herbst tarafından kurulmuş ve yönetilmektedir.

DAĞYELİ yayın programında ağırlıklı olarak Türkiye, Kafkaslar ve Orta Asya’dan şiir ve nesirler içeren Berlin’de bir yayınevidir.

EMRAH GÖKMEN (*1988, Dersim, Türkiye) müzisyen ve görsel sanatçı. Anadolu halk müziğine kendi bireysel yorumlarını katarak eserlerini şekillendirir. Gökmen'in ilk tekli O Yar Gelir, Nisan 2022'de Gloss Müzik'te yayınlanacak.

///

– Poesie-Lesung (TR, DE) mit Saz-Improvisation von Emrah Gökmen und Plattenrelease –

Nach der Wiederveröffentlichung des selbstbetitelten Debüts von Tülay German & François Rabbath im Jahr 2021 präsentiert ZEHRA nun den zweiten und letzten Teil der Tülay German Neuauflagen:
Hommage to Nazım Hikmet (1982). Erneut im Duo mit François Rabbath zollt Tülay German einem der größten türkischen Dichter des 20. Jahrhunderts Tribut: Nâzım Hikmet (1902–1963).
Die beiden in den frühen 80er Jahren aufgenommenen Alben beziehen sich stark auf türkische Dichter und die Tradition der aşıks (Sängerpoeten und Wanderbarden) und bestehen aus modernen Interpretationen türkischer Volkslieder, die bis heute einzigartig sind.
Bereits in den 60er Jahren wirbelte Tülay German (*1935 in Istanbul, Türkei) die türkische Musiklandschaft mit mehreren 7“-Platten auf. Vor allem ihre erste 7“-Platte Burçak Tarlası (1964) gilt heute als Grundstein der späteren Anadolu-Rock/Pop-Bewegung und unterstreicht ihren rebellischen Charakter und ihren Sinn für Gerechtigkeit. Doch aufgrund zunehmender Repressionen beschließen Tülay German und ihr Lebensgefährte und intellektueller Impulsgeber Erdem Buri einige Jahre später, die Türkei zu verlassen.
In Frankreich unterschreibt Tülay German einen großen Vertrag mit Philips, was zu zahlreichen
7“-Veröffentlichungen führt, die sie unter ihrem französischen Namen Toulaϊ auf Französisch singt. Auf Dauer fühlt sich Tülay German mit diesem Major-Vertrag nicht wohl, und so beschließt sie, trotz des Erfolges und der Anerkennung, die sie erlangt hatte, den Vertrag zu kündigen. Später unterschreibt sie bei dem unabhängigen Weltmusik-Label Arion, um ihre eigentlichen künstlerischen Ziele zu verfolgen, die mehr ihrer Herkunft und ihrem Temperament entsprechen. Zurück in ihrer Muttersprache nimmt Tülay German die oben genannten Alben für Arion in voller künstlerischer Freiheit auf, die einzigen Full-Lengths in ihrer über 20-jährigen Karriere.
Zusammen mit dem Kontrabassvirtuosen und Turkophilen François Rabbath (*1931 in Aleppo, Syrien) sind die Alben mit aşık-Traditionals und intonierten Gedichten vor allem von Nâzım Hikmet bestückt. Ihre leidenschaftliche Stimme und die zurückhaltenden Arrangements von François Rabbath verwandeln diese jahrzehnte Melodien und Gedichte in glühende Manifeste für Liebe und Gerechtigkeit. Die fruchtbare Zusammenarbeit dieser Exilkünstler*innen trägt wesentlich zum reichen Erbe der türkischen Volksmusik bei. Tülay German beendete ihre musikalische Karriere 1987. Im Jahr 2021 wurde Tülay German mit dem Lifetime Achievement Award der Istanbul Foundation for Culture and Arts, Türkei, ausgezeichnet.
Nâzım Hikmet gilt als einer der größten türkischen Dichter des 20. Jahrhunderts, obwohl seine Werke zu Lebzeiten jahrzehntelang in der Türkei verboten waren und er den größten Teil seines Lebens im Gefängnis oder im Exil verbrachte. Bis heute ist er eine wichtige Referenz für türkische Schriftsteller*innen, Musiker*innen und Intellektuelle.

ZEHRA ist ein in Berlin ansässiges Plattenlabel, das sich den Klängen aus Nordafrika, dem Nahen Osten und Asien widmet. Gegründet und geleitet wird es von Serkan Şanlı und Thomas Herbst.

DAĞYELI ist ein Verlag in Berlin, dessen Verlagsprogramm hauptsächlich Lyrik und Prosa aus der Türkei, dem Kaukasus und Zentralasien umfasst.

EMRAH GÖKMEN (*1988, Dersim, Türkei) ist Musiker und bildender Künstler. Er gestaltet seine Werke, indem er der anatolischen Volksmusik seine eigenen individuellen Interpretationen hinzufügt. Gökmens erste Single, O Yar Gelir, wird im April 2022 bei Gloss Music erscheinen.


Download text in German/Turkish/English.

Stations